ribbon
ลำดับ เวลา กิจกรรม
1 08 Jan 16
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559

- ห้องประชุมสมาคมฯ

2 15 Jan 16 - 16 Jan 16

- SCG Thank you Party 2015

- รร.ปึกเตียน คาบาน่าฯ

3 26 Jan 16
18.00 น.

- HBA Dinner Talk ครั้งที่ 1/59

- รร.เดอะ บาซ่าร์ โฮเทล บางกอก

4 12 Feb 16
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559

- ห้องประชุมสมาคมฯ

5 27 Feb 16
08.00 - 16.00 น.

- สอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทวิภาคี รุ่นที่ 4

- สน.พัฒนาสมรรถนะครูฯ

6 01 Mar 16
13.00 - 17.00 น.

- สัมมนาความรู้เรื่องวัสดุสำหรับฝ่ายขาย

- SCG Expereince

7 04 Mar 16
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559

- ห้องประชุมสมาคมฯ

8 10 Mar 16 - 13 Mar 16
10.00 - 20.00 น.

- งานรับสร้างบ้าน Home Builder Focus 2016

- ศูนย์ฯ สิริกิติ์

9 08 Apr 16
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559

- ห้องประชุมสมาคมฯ

10 29 Apr 16
08.30 - 13.00 น.

- มอบตัวพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทวิภาคี รุ่นที่ 4

- ห้องประชุมสมาคมฯ

11 13 May 16
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2559

- ห้องประชุมสมาคมฯ

12 10 Jun 16
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2559

- ห้องประชุมสมาคมฯ

13 08 Jul 16
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2559

- ห้องประชุมสมาคมฯ

14 05 Aug 16
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2559

- ห้องประชุมสมาคมฯ

15 25 Aug 16 - 28 Aug 16
10.00 - 20.00 น.

- งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Home Builder Expo 2016

- ศูนย์ฯ สิริกิติ์

16 09 Sep 16
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2559

- ห้องประชุมสมาคมฯ

17 14 Oct 16
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2559

- ห้องประชุมสมาคมฯ

18 11 Nov 16
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2559

- ห้องประชุมสมาคมฯ

19 15 Dec 16 - 16 Dec 16

- SCG Thank you 2016

Newsletter signup

Get the scoop on new products and

the latest tech papers.