ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม

03
เม.ย.
2560

ให้ผู้สอบคัดเลือกที่ได้ประกาศชื่อข่างบน ปฏิบัติดังนี้

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

๑. กรอกเอกสารรายงานตัวที่ได้รับให้แล้วเสร็จ (หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) และยื่นกับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ณ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

๒. นักศึกษา ลงทะเบียนและมอบตัว เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓. นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้มาในวันมอบตัว (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

 

๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ติดในใบประวัติ ๑ รูป)

๓.๒ รบ. ฉบับจริง (จบ ปวช.๓) พร้อมถ่ายสำเนา ๒ ฉบับ

๓.๓ ใบรับรองผลการเรียน (ของปวส.๑) จำนวน ๒ ฉบับ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ส่ง)

๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน (ปรากฏชื่อผู้ปกครองและนักศึกษาอยู่ด้วยกัน) จำนวน ๒ ฉบับ

๓.๕ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองและบัตรประชาชนของนักศึกษา อย่างละ ๒ ฉบับ

๓.๖ ค่าใช้จ่ายในการเรียน (สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

๔. เปิดเรียนวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๕. นักศึกษาต้องเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าพร้อมเครื่องใช้ส่วนตัวมาด้วย

๖. การแต่งกาย ให้ใส่เสื้อที่สมาคมฯ แจกให้

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนตามวัน เวลาที่กำหนดหรือขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะถือว่า "สละสิทธิ์"

Newsletter signup

Get the scoop on new products and

the latest tech papers.