บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Update อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสร้างบ้าน แบงก์ไหนดีปี 2022

16
มี.ค.
2565

 

สานฝันคนอยากมีบ้าน โดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้จัดงานรับสร้างบ้านและวัสดุ FOCUS 2022 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 3 เมษายน 2565 ณ อิมแพค ฮอลล์ 8 เมืองทองธานี พร้อมนำเสนอข้อมูลอัปเดตอัตราดอกเบี้ยสร้างบ้านจากสถาบันการเงินต่างๆ โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้คนอยากมีบ้านได้มีทางเลือกสำหรับการจัดสรรงบประมาณ หรือหางบสร้างบ้านให้กับครอบครัว และอัตราดอกเบี้ยสร้างบ้านปีนี้มีรายละเอียดอย่างไร ไปติดตามกันค่ะ

 

Update อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสร้างบ้านแต่ละสถาบันการเงิน ปี 2022


ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้าน ครบรอบ 56 ปี ธนาคารกรุงไทย

สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ ซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน ปลูกสร้างบ้าน และสำหรับ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น

 • ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.56% ต่อปี
 • ผ่อนต่ำล้านละ 3,000 บาท/เดือน ในช่วงปีที่ 1
 • ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
 • วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%


อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ :

 1. การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ *ทำประกันทางเลือกใด ทางเลือกหนึ่ง ดังนี้

       -  ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี

       -  ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้

       -  ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

(การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ)

 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)**คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 6,600 บาท/เดือน MRR = 22% ต่อปี (ณ 1 เม.ย. 2564)

 3. สามารถขอสินเชื่อ Home For Cash แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) เพิ่มเติม สำหรับวัตถุประสงค์ : เพื่ออุปโภคบริโภค / ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย /ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

 4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***ข้อมูลอ้างอิง ธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 12 มีนาคม 2565 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน 

สร้างบ้านในฝันด้วยสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมเพิ่มวงเงินตกแต่งบ้าน  รับอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ หรือแบบลอยตัว ผ่อนสบายด้วยระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี

วงเงิน : รับวงเงินกู้สูงสุด 100%* ของค่าจ้างปลูกสร้าง (กรณีที่ดินปลอดภาระ) วงเงินกู้รวมสูงสุดต้องไม่เกิน 90%* ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ค่าประเมินราคาที่ดินและแบบบ้าน

 • กรณีที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ ประมาณ 4,550 บาท (ไม่รวม VAT)
 • ค่าตรวจงวดงานก่อสร้าง 1,100 บาทต่อครั้ง (ไม่รวม VAT)
 • ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าจดจำนอง : 1% ของวงเงินกู้

***ข้อมูลอ้างอิง ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2565 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ 

 • ยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • อนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)


วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. กรณีกู้ใหม่
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม / ขยาย /ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้กรณีกู้ใหม่ตามข้อ (1) ถึงข้อ (5) และกรณีกู้เพิ่มเท่านั้น
 • เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
 1. กรณีกู้เพิ่ม
 • เพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร


วงเงิน

 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร


ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยสำหรับปลูกสร้างทั่วไป

อัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้าน หรือกลุ่มบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร


ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

***ข้อมูลอ้างอิง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2565 

 

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบ้าน 

ปลูกบ้านบนที่ดินของตนเอง


ระยะเวลาให้กู้
:สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (อายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)


วงเงินกู้สูงสุด
100% ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน และราคาประเมินแบบสิ่งปลูกสร้าง


อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป : กู้ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง และปลูกสร้างบ้าน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับบ้านใหม่ และมือสองในโครงการจัดสรรที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกสาขา หรือ K-Contact Center 02-8888888 ต่อ 887

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 97% (ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 2563) ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 โดยสามารถยื่นกู้ได้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้นการกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณียื่นกู้บ้านในโครงการจัดสรรที่ธนาคารสนับสนุน ธนาคารฯมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 ต่อ 887

***ข้อมูลอ้างอิง ธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ 12 มีนาคม 2565 

 

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะ 

จุดเด่น

 • ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเอง หรือคู่สมรสจากสถาบันการเงิน


รายละเอียดสินเชื่อ

ให้กู้กรณีเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย รวมถึงกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย และกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

*ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด


ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 40 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย ไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาชำระเงินกู้ตามกรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย
 • กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ไม่เกิน 30 ปี

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

***ข้อมูลอ้างอิง ธนาคารออมสิน ณ วันที่ 12 มีนาคม 2565 

 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อกรุงศรีเพื่อปลูกสร้างบ้าน 


รายละเอียด

ก่อร่าง สร้างฝัน ทุกการสร้างสรรค์ตรงใจคุณ

สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยกับบริษัทตัวแทนที่ธนาคารสนับสนุนธนาคารยินดีให้บริการท่านด้วย สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อปลูกสร้างบ้าน


สิทธิพิเศษ

สำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ


ลักษณะเด่น

 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของค่าจ้างปลูกสร้าง กรณีขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินซึ่งผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วม
 • วงเงินกู้รวมสูงสุด 90% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน พร้อมสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชบนที่ดิน ซึ่งผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วม
 • ให้บริการหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน /สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านพร้อมซื้อที่ดิน / สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านพร้อมรีไฟแนนซ์ค่าที่ดิน หรือ สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านพร้อมสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • อนุมัติเร็ว
 • สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)


อัตราดอกเบี้ย

***ข้อมูลอ้างอิง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ วันที่ 12 มีนาคม 2565 

 

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลอัปเดตอัตราสินเชื่อสร้างบ้านจากสถาบันการเงินที่น่าสนใจ ปี 2565 โดยคุณสามารถลองคำนวณอัตราสินเชื่อที่ยื่นกู้ได้ หรือจะติดต่อให้ธนาคารคำนวณให้ก็ได้ เพื่อจะได้นำยอดงบประมาณสร้างบ้านที่มีปรึกษาบริษัทรับสร้างบ้าน เพื่อหาแบบบ้านที่เหมาะสมกับงบประมาณมากที่สุด ซึ่งบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ พร้อมบริการแบบบ้านทุกระดับราคาตามไลฟ์สไตล์ รอคุณอยู่ในงานรับสร้างบ้านและวัสดุ FOCUS 2022 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 3 เมษายน 2565 ณ อิมแพค ฮอลล์ 8 เมืองทองธานี สามารถดูข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ทาง www.hba-th.org/home_focus22

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154