บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

นโยบายและวัตถุประสงค์

“มุ่งส่งเสริมธุรกิจรับสร้างบ้านและมวลสมาชิก ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า การบริการให้เป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ผู้บริโภค และประชาชน”

 

Home Builder Association

Home Builder Association

 

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการรับสร้างบ้าน ทั้งในทางปฏิบัติ และทางวิชาการ
 2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการประกอบการค้าของสมาชิก รวมทั้งประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบการ
 3. เป็นสื่อประสานงานการประกอบการกับหน่วยราชการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจดำเนินไปโดยเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 4. เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก เพื่อความสัมพันธ์อันดี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญในการประกอบธุรกิจ และเพื่อให้ความช่วยเหลือในทางวิชาการ ทางปฏิบัติ ในการประกอบธุรกิจซึ่งกันและกัน
 5. ส่งเสริมธุรกิจรับสร้างบ้านให้มีมาตรฐานที่ดีและถูกหลักวิธีในการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจเดียวกัน
 6. ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดให้มีกิจกรรมเป็นครั้งคราว
 7. สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหว ภาวะตลาดวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง
 8. ส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสมาชิกผู้ดำเนินการได้ผลดี เป็นที่เชื่อถือแก่ประชาชนและทางราชการ
 9. ไม่เกี่ยวข้องการเมือง

 

Policy and Objectives

“to promote home building service business and its members in order to enhance product standard, credible and trustworthy service to the public sector, private sector, consumers and the general public”

 

Home Builder Association

Home Builder Association

 

Objectives

 1. To promote and support home building service business in all aspects.
 2. To support members of the Association in addressing business difficulties including mending conflicts amongst members in terms of gaining benefits and profits.
 3. To liaise with related government agencies and people in order to perform more efficient business.
 4. To perform as a center for knowledge and expertise exchanges and to assist members on business operations to create better relationships.
 5. To promote high standard home building in the name of benefits and credibility.
 6. To occasionally organize activities, sport events to promote good health.
 7. To monitor and update construction materials market dynamics.
 8. To acknowledge and disseminate best business practices as a way to reward members.
 9. To be Non-partisan and non-political association.

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154