บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

วิสัยทัศน์

สมาคมจะขับเคลื่อนองค์กร โดยยึดกรอบแนวคิด  “HBA โมเดลความยั่งยืน”  ที่ให้ความสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพกับทุกส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน Alliance Partners

สมาคม (Associate) สร้างการรับรู้และยอมรับของสังคม ด้านความน่าเชื่อถือในคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ การเป็นศูนย์รวมฐานข้อมูล สถิติ และนวัตกรรม โดยเป็นผู้สะท้อนแนวคิดการสร้างบ้าน 

สมาชิก (Member) ขยายขนาดสมาคม เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการเพิ่มจำนวนสมาชิกทั้งกลุ่มรับสร้างบ้านและวัสดุ และขยายฐานเพิ่มประเภทสมาชิกสมทบ เป็นกลุ่มวิศวกร สถาปนิก ช่างฝีมือและกลุ่มรับสร้างบ้านคุณภาพรุ่นใหม่

เครือข่าย (Network) สร้างความเชื่อมโยงของเครือข่าย ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการสร้างมาตรฐานและบุคลากรในสายวิชาชีพ ในส่วนของเอกชนจะนำสินค้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการค้าร่วมกันกับห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญ รวมถึงเครือข่ายอื่น ๆ ที่จะทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ผู้บริโภค (Consumer) สร้างเสริมความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งของผู้บริโภค ด้วยการให้ความรู้ คำปรึกษาปัญหาการสร้างบ้าน และเพิ่มการจัดอบรมความรู้ในการสร้างบ้านให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

 

วิธีดำเนินการไปสู่ความสำเร็จ ( CRM )

Competency & Experience Sharing การเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและสมาชิก ด้วยการจัดอบรม แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิก

R elation & Collaboration สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือของสมาชิกอย่างเป็นเอกภาพ ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

M arketing & Communication การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพทั้งภายนอกและภายใน ทางสื่อทุก Platform รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ทั้ง Offline และ Online 

 

สมาคมจะบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ มีภาพลักษณ์ที่ดี 

สังคมให้การยอมรับและได้มาตรฐานอาชีพสร้างบ้าน 

สมาชิกมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น มีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ

ผู้บริโภคมีทางเลือก ได้บ้านคุณภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 

ด้วยวิสัยทัศน์  “รับสร้างบ้าน จะเป็นมืออาชีพที่ผู้บริโภควางใจ”

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154