บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

วิสัยทัศน์

สมาคมจะขับเคลื่อนองค์กร โดยยึดกรอบแนวคิด  “HBA โมเดลความยั่งยืน”  ที่ให้ความสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพกับทุกส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน Alliance Partners

สมาคม (Associate) สร้างการรับรู้และยอมรับของสังคม ด้านความน่าเชื่อถือในคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ การเป็นศูนย์รวมฐานข้อมูล สถิติ และนวัตกรรม โดยเป็นผู้สะท้อนแนวคิดการสร้างบ้าน 

สมาชิก (Member) ขยายขนาดสมาคม เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการเพิ่มจำนวนสมาชิกทั้งกลุ่มรับสร้างบ้านและวัสดุ และขยายฐานเพิ่มประเภทสมาชิกสมทบ เป็นกลุ่มวิศวกร สถาปนิก ช่างฝีมือและกลุ่มรับสร้างบ้านคุณภาพรุ่นใหม่

เครือข่าย (Network) สร้างความเชื่อมโยงของเครือข่าย ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการสร้างมาตรฐานและบุคลากรในสายวิชาชีพ ในส่วนของเอกชนจะนำสินค้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการค้าร่วมกันกับห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญ รวมถึงเครือข่ายอื่น ๆ ที่จะทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ผู้บริโภค (Consumer) สร้างเสริมความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งของผู้บริโภค ด้วยการให้ความรู้ คำปรึกษาปัญหาการสร้างบ้าน และเพิ่มการจัดอบรมความรู้ในการสร้างบ้านให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

 

วิธีดำเนินการไปสู่ความสำเร็จ ( CRM )

Competency & Experience Sharing การเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและสมาชิก ด้วยการจัดอบรม แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิก

R elation & Collaboration สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือของสมาชิกอย่างเป็นเอกภาพ ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

M arketing & Communication การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพทั้งภายนอกและภายใน ทางสื่อทุก Platform รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ทั้ง Offline และ Online 

 

สมาคมจะบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ มีภาพลักษณ์ที่ดี 

สังคมให้การยอมรับและได้มาตรฐานอาชีพสร้างบ้าน 

สมาชิกมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น มีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ

ผู้บริโภคมีทางเลือก ได้บ้านคุณภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 

ด้วยวิสัยทัศน์  “รับสร้างบ้าน จะเป็นมืออาชีพที่ผู้บริโภควางใจ”

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.