บริษัท รับสร้างบ้าน

1. สมาชิกสามัญ (บริษัทรับสร้างบ้าน) ต้องมีผลงานก่อสร้างภายใน 4 ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท และต้องเป็นสมาชิกวิสามัญ ก อย่างน้อย 1 ปี

สมาชิกประเภทสามัญ ตามข้อบังคับของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สมาชิกประเภทสามัญ ได้แก่นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับการรับสร้างบ้าน ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และยังต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

     1. ต้องมีบุคลากรในวิชาชีพ สถาปนิกและวิศวกร (ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม) เป็นตัวแทนหรือพนักงานประจำอยู่ในองค์กร

     2. ต้องเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญ ก ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

     3. ต้องประกอบกิจการรับสร้างบ้านมาไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีผลงานรับสร้างบ้านไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาทภายใน 4 ปี พร้อมแนบสำเนาสัญญาปลูกสร้างบ้าน

     4. ต้องมีที่ตั้งสำนักงาน, โชว์รูมหรือห้องโชว์สินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นการถาวร

     5. ต้องมีผลิตภัณฑ์หรือแบบบ้านมาตรฐานเป็นของตัวเอง ไม่น้อยกว่า 10 แบบ

     6. มีสมาชิกสามัญอย่างน้อย 2 รายขึ้นไป ให้การรับรองความเป็นสมาชิกวิสามัญ

 

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม

สมาชิกสามัญ ต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวม vat

สมาชิกสามัญ ต้องชำระค่าบำรุงปีละ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวม vat

 

**หมายเหตุ**

ค่าลงทะเบียนแรกเข้าชำระเฉพาะปีแรกเข้า ส่วนค่าบำรุงรายปีชำระตามรอบที่ครบกำหนดสมาคมฯ
จะเรียกเก็บค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี เมื่อสมาคมฯ พิจารณารับบริษัทท่าน เข้าเป็นสมาชิกแล้ว

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มีดังนี้

     1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน

     2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกให้ครบถ้วนตามที่ใบสมัครระบุ

     3. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกมาที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

โดยส่งเอกสารสมัครสมาชิกทางไปรษณีย์ที่ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 

**หมายเหตุ**

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสุนทรี เลิศวิไลลักษณ์ (ก้อย)

โทร.0-2570-0153, 084-918-1710

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ใบสมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

2. สมาชิกวิสามัญ ก (บริษัทรับสร้างบ้าน) ต้องมีผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ภายใน 3 ปี ย้อนหลัง

สมาชิกประเภทวิสามัญ (ก) ตามข้อบังคับของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สมาชิกประเภทวิสามัญ (ก) ได้แก่นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับการรับสร้างบ้าน ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามก ฎหมาย และยังต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ต้องมีบุคลากรในวิชาชีพ สถาปนิก และวิศวกร (ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพ สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม) เป็นตัวแทนหรือพนักงานประจำอยู่ในองค์กร

2. ต้องประกอบกิจการรับสร้างบ้านมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานรับสร้างบ้านไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทภายใน 3 ปี พร้อมแนบสำเนาสัญญาปลูกสร้างบ้าน

3. ต้องมีที่ตั้งสำนักงาน, โชว์รูม หรือห้องโชว์สินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นการถาวร

4. ต้องมีผลิตภัณฑ์หรือแบบบ้านมาตรฐานเป็นของตัวเองไม่น้อยกว่า 10 แบบ

5. มีสมาชิกสามัญอย่างน้อย 2 รายขึ้นไป ให้การรับรองความเป็นสมาชิกวิสามัญ

 

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม

สมาชิกวิสามัญ ก ต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวม vat

สมาชิกวิสามัญ ก ต้องชำระค่าบำรุงปีละ 20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวม vat

 

**หมายเหตุ**

ค่าลงทะเบียนแรกเข้าชำระเฉพาะปีแรกเข้า ส่วนค่าบำรุงรายปีชำระตามรอบที่ครบกำหนดสมาคมฯ
จะเรียกเก็บค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี เมื่อสมาคมฯ พิจารณารับบริษัทท่าน เข้าเป็นสมาชิกแล้ว

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มีดังนี้

     1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน

     2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกให้ครบถ้วนตามที่ใบสมัครระบุ

     3. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกมาที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

โดยส่งเอกสารสมัครสมาชิกทางไปรษณีย์ที่ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 

**หมายเหตุ**

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสุนทรี เลิศวิไลลักษณ์ (ก้อย)

โทร.0-2570-0153, 084-918-1710

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ใบสมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

3. สมาชิกวิสามัญ ข (บริษัทผลิต / นำเข้า / จัดจำหน่าย วัสดุก่อสร้างหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

สมาชิกประเภทวิสามัญ (ข) ตามข้อบังคับของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สมาชิกประเภทวิสามัญ (ข) ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิสาหกิจในทางการค้า อุตสาหกรรมหรือการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับการรับสร้างบ้าน ซึ่งมีความสนใจต่อกิจการของสมาคม โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. นิติบุคคล

2. บุคคลธรรมดา

 

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม

สมาชิกวิสามัญ ข ต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวม vat

สมาชิกวิสามัญ ข ต้องชำระค่าบำรุงปีละ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวม vat

 

**หมายเหตุ**

ค่าลงทะเบียนแรกเข้าชำระเฉพาะปีแรกเข้า ส่วนค่าบำรุงรายปีชำระตามรอบที่ครบกำหนดสมาคมฯ
จะเรียกเก็บค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี เมื่อสมาคมฯ พิจารณารับบริษัทท่าน เข้าเป็นสมาชิกแล้ว

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มีดังนี้

     1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน

     2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกให้ครบถ้วนตามที่ใบสมัครระบุ

     3. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกมาที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

โดยส่งเอกสารสมัครสมาชิกทางไปรษณีย์ที่ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 

**หมายเหตุ**

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสุนทรี เลิศวิไลลักษณ์ (ก้อย)

โทร.0-2570-0153, 084-918-1710

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ใบสมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

4. สมาชิกสมทบ(รับสร้างบ้าน) (บริษัทรับสร้างบ้าน) ต้องมีผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ภายใน 3 ปี ย้อนหลัง

สมาชิกประเภทสมทบ (รับสร้างบ้าน) ตามข้อบังคับของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สมาชิกประเภทสมทบ(รับสร้างบ้าน) ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับการรับสร้างบ้าน ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และยังต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ

1. ต้องมีบุคลากรในวิชาชีพ สถาปนิก และวิศวกร (ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม) เป็นตัวแทนหรือพนักงานประจำปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร

2. ต้องประกอบกิจการรับสร้างบ้านมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลงานรับสร้างบ้านไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทภายใน 3 ปี พร้อมแนบสำเนาสัญญาปลูกสร้างบ้าน

3. ต้องมีที่ตั้งสำนักงาน , โชว์รูม หรือห้องโชว์สินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นการถาวร

 

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม

สมาชิกสมทบ(รับสร้างบ้าน) ต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวม vat

สมาชิกสมทบ(รับสร้างบ้าน) ต้องชำระค่าบำรุงปีละ 20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวม vat

 

**หมายเหตุ**

ค่าลงทะเบียนแรกเข้าชำระเฉพาะปีแรกเข้า ส่วนค่าบำรุงรายปีชำระตามรอบที่ครบกำหนดสมาคมฯ
จะเรียกเก็บค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี เมื่อสมาคมฯ พิจารณารับบริษัทท่าน เข้าเป็นสมาชิกแล้ว

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มีดังนี้

     1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน

     2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกให้ครบถ้วนตามที่ใบสมัครระบุ

     3. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกมาที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

โดยส่งเอกสารสมัครสมาชิกทางไปรษณีย์ที่ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 

**หมายเหตุ**

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสุนทรี เลิศวิไลลักษณ์ (ก้อย)

โทร.0-2570-0153, 084-918-1710

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ใบสมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154